REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA W KLINICE LA PERLA - Klinika La Perla | Gabinety, Salony, Centrum Medycyny Estetycznej, Chirurgia Plastyczna

REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA W KLINICE LA PERLA

REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA KLINIKI LA PERLA

§1

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera („Voucher”), stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego voucher jest dokumentem wystawianym przez La Perla Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-502 Warszawa, Łowicka 21B lok.1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000266413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272525400 (dalej: La Perla)
 2. Voucher można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 2

 1. Voucher jest dokumentem umożliwiającym realizację wybranych usług, otrzymania wybranych produktów, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez La Perla usługi bądź produkty albo umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez La Perla w ramach jej działalności.
 2. Voucher jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela, zawierającego rodzaj usługi, określony produkt, wysokość zniżki lub odpowiednią do wykorzystania kwotę. Ponadto, Voucher może zawierać opis sposobu jego realizacji.
 3. Voucher ważny jest przez 3 (trzy) miesiące liczone od dnia jego
 4. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę. W sytuacji, gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie ulega zwrotowi w gotówce.
 5. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość wskazaną na voucherze, Klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę gotówką, kartą płatniczą lub debetową, bądź ewentualnie przelewem, zgodnie z cennikiem Kliniki La Perla obowiązującym w dniu realizacji vouchera.
 6. Voucher wystawiony na konkretną usługę nie może być zrealizowana na inny zabieg niż wskazany na voucherze.
 7. Udzielone klientowi rabaty, zniżki, promocje, karty prezentowe i Vouchery nie sumują się.
 8. Voucher kwotowy nie może być wykorzystany jako forma płatności za usługi i produkty objęte promocją, na które udzielony był rabat lub których wartość została zmniejszona w innej formie.
 9. Ponadto, Voucher kwotowy nie może być wykorzystany na zabiegi pakietowe znajdujące się w ofercie La Perla.
 10. Vouchery nie są realizowane na usługi z zakresu Medycyny Estetycznej, Chirurgii Plastycznej, zabiegi typu Titan, Zaffiro, Hydrafaciale, MesoT8, Venus Freeze, Ulthera, Liposonix, Thermage i inne wskazane w załączniku do niniejszego Regulaminu, chyba, że Voucher bezpośrednio określa wskazany zabieg z listy wyżej wykluczonych.
 11. La Perla  zastrzega  sobie  prawo  do  modyfikacji  lub  rozszerzenia  listy zabiegów wykluczonych, bez konieczności wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna lista zabiegów objętych Regulaminem, znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Załącznik dostępny jest na stronie www.klinikalaperla.pl/regulaminy/ .

 

§ 3

 1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest telefoniczne skontaktowanie się z wybraną przez Klienta placówką La Perla, w której zamierza skorzystać z Vouchera, umówienia się na konkretny termin w celu realizacji usługi lub otrzymania wybranych produktów wraz ze wskazaniem numeru i terminu ważności wykorzystywanego Vouchera.
 2. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej usługi bądź zakupem produktu pracownikowi La Perla w recepcji wybranej placówki.
 3. La Perla zastrzega sobie prawo do wykluczenia konkretnych terminów z możliwości realizacji Vouchera ze względu na uzasadnione przyczyny.
 4. Recepcja jest uprawniona do sprawdzenia ważności Vouchera, a w przypadku Vouchera imiennego do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej Voucher. W przypadku niezgodności między osobą wskazaną na Voucherze, a danymi osoby chcącej z niego skorzystać, La Perla zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Vouchera i zatrzymania go w recepcji La Perla.
 5. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem.
 6. Jedna osoba, może skorzystać z maksymalnie jednego Vouchera w miesiącu.
 7. Posiadacz Vouchera ponosi wyłączna odpowiedzialność za utratę Vouchera. W takim wypadku, posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania duplikatu
 8. Zasady wykonywania usług objętych Voucherem przez La Perla określa odrębny

„Regulamin wykonywania zabiegów La Perla”.

 

§ 4

 1. La Perla może odmówić uprawnionym posiadaczom Voucherów realizacji usług, wydania towarów objętych Voucherem, udzielenia zniżki bądź zaliczenia wartości Vouchera na poczet rachunku w uzasadnionych przyczynach.
 2. La Perla realizuje usługę objętą Voucherem, wydaje towar, udziela zniżki bądź zalicza wartość Vouchera na poczet rachunku – wyłącznie w sytuacji jego bezpośredniego przekazania La Perla.

 

§ 5

 1. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że rozumie i przyjmuje do wiadomości, iż:
  1. Voucher stanowi własność La Perla z o.o.
  2. Posiadaczowi Vouchera nie wolno odsprzedawać Voucherów osobom trzecim, ani też ich komercjalizować.
  3. Posiadaczowi nie wolno zbywać, wypożyczać, rozpowszechniać, przekazywać ani w inny sposób przyznawać osobom trzecim praw odnoszących się do Vouchera.
  4. Voucher przeznaczony jest wyłącznie do realizacji przez osobę wskazaną imiennie na Voucherze lub osobę, której prawo do skorzystania z Vouchera zostało przyznane przez La Perla na podstawie odrębnej umowy, w związku z którą został wydany Voucher.
 1. Posiadaczowi Vouchera nie wolno usuwać, zakrywać ani zmieniać informacji umieszczonych na Voucherze, w tym informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności związanych z Voucherem.
 2. korzystać z Vouchera (lub jakiejkolwiek jego części) w ramach komercyjnych produktów lub usług albo w celu dostarczenia takich produktów lub usług osobom trzecim ani powodować, by tak się stało.
 3. Ponadto, Voucher objęty jest ochroną na podstawie odrębnych przepisów, a postępowanie sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu podlega przepisom Ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Prawa ochronnego.
 4. Posiadaczowi nie wolno korzystać z Vouchera w sposób inny niż wskazany w niniejszym
 1. La Perla odpowiada wobec posiadaczy Vouchera za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 6

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Vouchera mogą być składane w dowolnej formie pozwalającej na jej odtworzenie (w szczególności na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail) najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie

 

§ 7

 1. W celu prawidłowego wykonania przez La Perla Sp. z o.o., Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1) – dalej RODO powierza La Perla Sp. z o.o. przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym La Perla z o.o. przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn.zm.)

La Perla Sp. z o.o. oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1).

 

 1. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych La Perla Sp. z o.o. na podstawie 6 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich da-nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-nych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1).

 

§ 8

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest LaPerla Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łowicka 21b lok 1, 02-502 Warszawa.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego
 7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.
 10. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej, w siedzibie Spółki oraz we wszystkich Klinikach La Perla.
 11. La Perla zachęca do zapoznanie się z aktualnie obowiązującą Polityką Prywatności.

 

§ 9

 1. La Perla nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny La Perla przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi.
 2. La perla nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę
 3. Niewykorzystanie Vouchera, zgodnie z terminem określonym w § 3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec La Perla z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
 4. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Spółki oraz we wszystkich Klinikach La Perla oraz na stronie internetowej klinikalaperla.pl
 6. La Perla zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej klinikalaperla.pl
 7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Wykonywania Zabiegów Kliniki La Perla.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Zadzwoń +48 784 066 278

Wróć do bloga
X

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z promocjami?
Zapisz się do newslettera i odbierz 20% zniżki na pierwszy zabieg!