REGULAMIN PROMOCJI LA PERLA - Klinika La Perla | Gabinety, Salony, Centrum Medycyny Estetycznej, Chirurgia Plastyczna

REGULAMIN PROMOCJI LA PERLA

REGULAMIN PROMOCJI LA PERLA

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w promocjach organizowanych przez La Perla Sp. z o.o. na rzecz klientów korzystających z usług lub nabywających towary La Perla Sp. z o.o. (dalej: Klient).
2. Organizatorem i wykonawcą promocji jest La Perla Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02- 502 Warszawa, ul. Łowicka 21B lok.1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000266413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272525400 (dalej: La Perla).
3. Promocje prowadzone są w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2 Przedmiot promocji

1. Promocją mogą być objęte usługi świadczone przez La Perla w ramach jej działalności, oferowane w promocyjnej cenie.
2. Promocją mogą być objęte towary oraz produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oferowane przez La Perla w promocyjnej cenie.
3. Promocja może stanowić wartość dodaną do usług, towarów lub produktów oferowanych przez La Perla w ramach jej działalności.
4. Oferta stanowiąca przedmiot promocji wskazany w punktach 1- 3 powyżej nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez La Perla.

§ 3 Zasady promocji

1. Zasady promocji oraz szczegółowe informacje dotyczące promocji, w tym m.in. czas trwania, rodzaj, miejsce, promocyjne ceny, są każdorazowo publikowane na stronie www.klinikalaperla.pl lub wysyłane są pocztą elektroniczną w postaci newsletter.
2. Wszelkie usługi, towary i produkty oferowane w ramach Promocji, są tej samej jakości co analogiczne usługi, towary oraz produkty nieobjęte promocją.
3. Usługi objęte promocją realizowane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wykonywania zabiegów w La Perla, dostępnym na stronie www.klinikalaperla.pl oraz we wszystkich Klinikach La Perla.
4. Warunkiem skorzystania przez Klienta z usług Promocji jest telefoniczne bądź osobiste
skontaktowanie się z daną placówką La Perla, wyrażenie chęci skorzystania z określonej promocji oraz dokonanie płatności za daną usługę, towar lub produkt, w trakcie obowiązywania Promocji.
5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wyraźne powołanie się Klienta na daną ofertę promocyjną, przed przystąpieniem do procedur obowiązujących w La Perla, w tym do
procedury zabiegowej lub rejestrowej, a w szczególności przed dokonaniem płatności za usługę.
6. Personel La Perla Sp. z o.o. nie ma obowiązku informowania Klientów o aktualnych Promocjach oraz przyznawania Klientom zniżki lub innej gratyfikacji związanej z przedmiotem danej Promocji, bez wyraźnego powołania się przez Klienta na daną Promocję.
7. Zakupioną usługę można zrealizować w okresie 3 miesięcy od daty zakupy, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
8. Jeżeli dana promocja obowiązuje wyłącznie w danej lokalizacji, zarówno zakup jak i realizacja usługi objętej promocją, może nastąpić tylko w tej lokalizacji, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§4 Dane osobowe

1. W celu prawidłowego wykonania przez La Perla sp. z o.o., Klient udziela dobrowolnej zgody wobec La Perla sp. z o.o. na przetwarzanie przez tę spółkę podanych przez siebie danych osobowych w celu uczestniczenia w promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji przedsięwzięć objętych promocją. La Perla będzie przetwarzać dane osobowe w systemie informatycznym La Perla sp. z o.o. przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie niezbędnym do realizacji promocji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1).
2. La Perla Sp. z o.o. oświadcza, iż stosuje wysokie standardy ochrony danych osobowych i zachęca do zapoznania się z dostępną na stornie internetowej oraz w każdym salonie Polityką prywatności.

§ 5 Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest La Perla Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łowicka 21b lok 1, 02-502 Warszawa.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.
10. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej, w siedzibie spółki oraz we wszystkich Klinikach La Perla.
11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – jakub.pikala@oirpwarszawa.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Brak realizacji zakupionej usługi, zgodnie z terminem określonym w § 3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jej posiadacza wobec La Perla z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
2. Każdy Posiadacz biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się na objęcie go jego postanowieniami.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.klinikalaperla.pl oraz we wszystkich placówkach Kliniki La Perla.
4. Wszelkie promocje oferowane przez La Perla podlegają pod niniejszy regulamin oraz Regulamin danej promocji, każdorazowo publikowany na stronie www.klinikalaperla.pl
5. W razie zbiegu niniejszego Regulaminu z Regulaminem danej promocji, zastosowanie mają zapisy Regulaminu danej promocji.
6. La Perla zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.
7. La Perla zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez uczestników promocji w trakcie jej trwania.
8. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie
www.klinikalaperla.pl Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie danej promocji oraz Regulaminie Wykonywania Zabiegów w Klinice La Perla.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Zadzwoń +48 784 066 278

Wróć do bloga
X

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z promocjami?
Zapisz się do newslettera i odbierz 20% zniżki na pierwszy zabieg!