REGULAMIN PROMOCJI HYACORP DNI OTWARTE - Klinika La Perla | Gabinety, Salony, Centrum Medycyny Estetycznej, Chirurgia Plastyczna

REGULAMIN PROMOCJI HYACORP DNI OTWARTE

REGULAMIN PROMOCJI 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w promocji „Hyacorp dni otwarte” (dalej: Promocja) zorganizowanej przez La Perla Sp. z o.o. na rzecz klientów korzystających z usług La Perla Sp. z o.o. (dalej: Klient).

2. Organizatorem i wykonawcą Promocji jest La Perla Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-502 Warszawa, ul. Łowicka 21B lok.1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000266413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272525400 (dalej: La Perla) oraz Bella Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/151, NIP: 5542932808.

3. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2 Przedmiot promocji

1.  Promocją objęte są wybrane usługi świadczone przez La Perla Sp. z o. o. w ramach jej działalności, oferowane w promocyjnej cenie.
2. Promocją objęty jest zabieg powiększenia pośladków przy użyciu preparatu Hyacorp, polegająca na:
a. Bezpłatnej konsultacji z Lekarzem medycyny estetycznej/ Chirurgiem, o wartości 300,00 zł.
b. Ampułka Hyacorp MLF1 lub MLF2 gratis, o wartości 1500,00 zł, do każdego zaliczkowanego zabiegu.
3. Promocja obowiązuje w dniu 18 czerwca 2024 r, w godz. 11:00-21:00.
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez La Perla Sp. z o.o.
5. Promocja obowiązuje wyłącznie w Klinice La Perla przy ul. Łowicka 21b lok. 1
6. Promocja jest ograniczona czasowo, liczba miejsc jest ograniczona.
7. Istniej możliwość kredytowania zabiegu do 5 000, 00 zł bezpośrednio w Klinice lub kredytowania kwoty wyższej za pośrednictwem platformy bankowej. Wszelkie szczegóły można otrzymać w Klinice La Perla w Warszawie, 02-502 Warszawa, ul. Łowicka 21B lok.1.
8. Maksymalna dawka jednorazowa preparatu Hyacorp MLF1 lub MLF 2 wynosi 150 ml.
9. Czas po jakim może być dostrzyknięta kolejna dawka to minimum 1 miesiąc.

§ 3 Zasady promocji

1. Usługi oferowane w ramach Promocji, są tej samej jakości co analogiczne usługi nieobjęte Promocją.
2. Usługi objęte promocją realizowane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wykonywania zabiegów w La Perla oraz Regulaminem Promocji w La Perla Sp. z o. o., dostępnymi na stronie internetowej www.klinikalaperla.pl oraz we wszystkich Klinikach La Perla.
3. Warunkiem skorzystania z Promocji, jest:
a) umówienie się i odbycie konsultacji w dniu obowiązywania promocji (stacjonarnie przy ul. Łowickiej 21b, 02-502 w Warszawie lub online).
b) dokonanie płatności, minimum zaliczkowej w wysokości 3 000 zł za usługę powiększania pośladków preparatem Hyacorp, w trakcie obowiązywania Promocji (zaksięgowanie na koncie La Perla maksymalnie do trzech dni po tj. do 21.06.2024r.), na konto 35 1090 1694 0000 0001 1549 6268 podając w tytule imię i nazwisko z dopiskiem „Promo pośladki”.
4. Zakupioną w ramach Promocji usługę można zrealizować w okresie 3 miesięcy od daty zakupu.
5. W przypadku wystąpienia przeciwskazań do wykonania zabiegu objętego promocją, personel Kliniki La Perla, z uzasadnionych powodów, odmówi wykonania zabiegu lub wystąpią inne ważne powody, Klientowi przysługuje prawo do wymiany zakupionego zabiegu, na Kartę Prezentową, opiewającą na wysokość wpłaconej/ pozostałej na koncie Klienta kwocie.
6. Warunkiem skorzystania z możliwości o której mowa powyżej, jest dokonanie w/w wymiany, w 3 miesięcznym terminie, wyznaczonym na realizację wykupionego w ramach Promocji zabiegu.
7. Z Karty Prezentowej, Klient zobowiązany jest korzystać zgodnie z Regulaminem realizacji Karty Prezentowej, dostępnym na stronie internetowej www.klinikalaperla.pl oraz we wszystkich Klinikach La Perla.

§ 4 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@la-perla.pl, listem poleconym na adres siedziby La Perla Sp. z o.o. lub osobiście w wybranej placówce La Perla, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, w zależności od formy złożenia reklamacji przez Klienta.

§4 Dane osobowe

1. W celu prawidłowego wykonania przez La Perla sp. z o.o., Klient udziela dobrowolnej zgody wobec La Perla sp. z o.o. na przetwarzanie przez tę spółkę podanych przez siebie danych osobowych w celu uczestniczenia w promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji przedsięwzięć objętych promocją. La Perla będzie przetwarzać dane osobowe w systemie informatycznym La Perla sp. z o.o. przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie niezbędnym do realizacji promocji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1).
2.
La Perla Sp. z o.o. oświadcza, iż stosuje wysokie standardy ochrony danych osobowych i zachęca do zapoznania się z dostępną na stornie internetowej oraz w każdym salonie Polityką prywatności.

§ 5 Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest LaPerla Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łowicka 21b lok 1, 02-502 Warszawa.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.
10. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej, w siedzibie spółki oraz we wszystkich Klinikach La Perla.
11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@la-perla.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Brak realizacji zakupionej usługi, zgodnie z terminem określonym w §3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jej nabywcy wobec La Perla z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
2. Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń .
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Klinice La Perla w której obowiązuje promocja

 

Zadzwoń +48 784 066 278

Wróć do bloga
X

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z promocjami?
Zapisz się do newslettera i odbierz 20% zniżki na pierwszy zabieg!