Regulamin - Klinika La Perla | Medycyna Estetyczna, Chirurgia Plastyczna, Salon Urody

Regulamin konkursu ,,Wybierz zabieg La Perla”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ,,Wybierz zabieg La Perla” na profilu Klinika La Perla w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/klinikalaperla/) i jest zwany dalej: „Konkursem”.

LA PERLA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-502) przy ul. Łowickiej 21B lok. 1, nr KRS: 0000266413, NIP: 5272525400, REGON: 14073596000000.
(dalej Organizator lub Biuro Obsługi Konkursu).

2. Realizatorem konkursu na zlecenie Organizatora jest ITBC Communication Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038209, NIP 113-22-32-133, (dalej Realizator).

3. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Odnośnik do regulaminu dostępny jest na profilu Facebook Klinika La Perla w poście konkursowym, adres: https://www.facebook.com/klinikalaperla/

4. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Realizatorze Konkursu.

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia odnośnika do regulaminu w zmienionej formie w poście konkursowym na profilu Klinika La Perla https://www.facebook.com/klinikalaperla/

6. Informacje o Konkursie będą dostępne na profilu Klinika La Perla w serwisie Facebook https://www.facebook.com/klinikalaperla/

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od 26.08.2020 roku do 31.08.2020 roku do godziny 23:59.

2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Organizatora i Realizatora Konkursu
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora i Inicjatora Konkursu
d) mieszka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2
b) zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej w portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/klinikalaperla/

4. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na publikację wizerunku laureata w kanałach komunikacji online Organizatora, np. na stronie internetowej klinikalaperla.pl, na profilu Facebook oraz w serwisie Instagram oraz w materiałach promocyjnych. Uczestnik akceptuje, że za publikację zdjęć obejmujących wizerunek laureata nie należy się dodatkowe wynagrodzenie, a cofnięcie zgody na publikację i dalsze wykorzystanie wizerunku, również w celach komercyjnych, może nie odnieść skutku do materiałów już wykorzystanych

5. Zadanie konkursowe i udział w konkursie polega na wyborze zabiegu, z którego uczestnik chciałby skorzystać oraz uzasadnienie tego wyboru (dlaczego uczestnik chciałby skorzystać właśnie z tego wybranego zabiegu). Wyboru zabiegu można dokonać spośród 7 możliwości (Adipologie, Utraformer III, V Max, Ulfit, Scizer, Smart Lift, Sanoqueen), które wskazane są w poście konkursowym.

6. Pracę Konkursową należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym: https://www.facebook.com/klinikalaperla/. Tylko odpowiedzi w tym miejscu będą brane pod uwagę.

7. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które polubiły profil https://www.facebook.com/klinikalaperla/ i wskazane jest, aby przed przystąpieniem do niego, dana osoba polubiła wymieniony fanpage. Jednak brak polubienia profilu nie wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

8. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową. W przypadku większej ilości prac konkursowych danego użytkownika, pod uwagę brana będzie tylko pierwsza. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.

9. Organizator ma prawo usuwać z Serwisu Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniach poprzednich.

10. Zabronione jest publikowanie prac, których nie jest się autorem oraz prac, których autor nie wyraził zgody na ich wykorzystanie i udział w konkursie. Takie prace konkursowe nie będą mogły być brane pod uwagę przy wyłanianiu laureatów, jeśli taka sytuacja zostanie odkryta.

§ 3
NAGRODY

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator – Klinika La Perla

2. Nagrodzonych zostanie łącznie 8 Uczestników Konkursu, których prace zostaną uznane za najlepsze i najciekawsze. Każdy z Uczestników może zostać nagrodzony tylko raz.

1 X NAGRODA GŁÓWNA: Voucher o wartości 7 000, 00 zł (siedem tysięcy złotych) na zabieg w Klinice La Perla. Rodzaj zabiegu ustalony zostanie po konsultacji z lekarzem/ kosmetologiem podczas konsultacji przed zabiegowej, z listy zabiegów objętych konkursem.
7 X WYRÓŻNIENIE: zestaw kosmetyków Beauty Box by Klinika La Perla.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci zostaną wyłonieni do 10 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym, a także za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook.

5. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie w ciągu 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu następujących danych w wiadomości prywatnej na profilu Klinika La Perla w serwisie Facebook: imienia, nazwiska, adresu wysyłki, adresu poczty e-mail, a także numeru telefonu. Nagrody (voucher oraz kosmetyki) zostaną wysłane pocztą do 14 dni od daty przesłania w/w informacji potrzebnych do przekazania nagrody.

6. Brak odpowiedzi laureata w ciągu 3 dni roboczych, odmowa rozmowy lub podania w/w informacji potrzebnych do przekazania nagrody równoznaczne jest z rezygnacją z prawa do nagrody.

7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Realizator.

8. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagród zostanie dodana premia pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

9. Vouchery na zabiegi realizowane będą zgodnie i na zasadach wskazanych w Regulaminie realizacji Vouchera Klinika La Perla.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, adresu wysyłki przesyłki – niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) w związku z Konkursem, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia Nagrody.

4. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest LA PERLA Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie (02-502) przy ul. Łowickiej 21B lok. 1.

5. Każda osoba, która bierze udział w Konkursie, powinna uaktualnić swoje dane osobowe w momencie przekazania danych, a w szczególności dane adresowe, które będą wykorzystane na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody Laureatom Konkursu.

6. Udostępnienie swoich danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

7. Każda osoba biorąca udział w Konkursie i pozostawiająca swoje dane ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

8. Uczestnik zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe wyraża zgodę na publikację jego Pracy we wszystkich mediach i kanałach komunikacji Organizatora (np. www.klinikalaperla.pl), w tym w mediach społecznościowych (np. profil na Facebooku – https://www.facebook.com/klinikalaperla/ oraz profilu Instagram – https://www.instagram.com/klinikalaperla/)

9. Administratorem danych osobowych Laureata przekazanych za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger jest LA PERLA Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie (02-502) przy ul. Łowickiej 21B lok. 1. Celem zbierania danych jest umożliwienie kontaktu w celu przekazania nagrody konkursowej. Laureatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienie sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wymienionego powyżej. Dane nie będę udostępnianie podmiotom trzecim, ani przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej. Dane Laureata nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). Dane będą przechowywane przez okres, w jakim będzie istniała możliwość wysyłki nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wysłanym przez mnie zgłoszeniu w ramach Konkursu:

1. Powstała w związku z wykonaniem zadania konkursowego Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone,

2. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w pkt. 1 powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Niniejszym w związku z przyznaniem mi Nagrody przenoszę bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką;
b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, a także do powielania w inny sposób;
c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d) wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
e) Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń;
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
g) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

§ 7

Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z przeprowadzenia konkursu.


 

X

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z promocjami?
Zapisz się do newslettera i odbierz 20% zniżki na pierwszy zabieg!