Regulamin konkursu - Klinika La Perla | Medycyna Estetyczna, Chirurgia Plastyczna, Salon Urody

Regulamin konkursu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany na profilu Kliniki La Perla (https://www.instagram.com/klinikalaperla/) i jest zwany dalej: „Konkursem” przez LA PERLA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-502) przy ul. Łowickiej 21B lok. 1, nr KRS: 0000266413, NIP: 5272525400, REGON: 14073596000000 (dalej zwana Organizatorem).

2. Realizatorem konkursu jest LA PERLA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Odnośnik do regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Klinika La Perla adres: https://klinikalaperla.pl/regulamin-konkursu/

4. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze Konkursu.

 

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od 15.07.2024 roku do 26.07.2024 roku do godziny 23:59, wyłącznie na serwisie Instagram, na profilu głównym Kliniki La Perla.

2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora Konkursu
d) mieszka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi mieć status Uczestnika zgodnie z §2

b) zaobserwuje profil Klinika La Perla w serwisie Instagram

c) zaobserwuje profil Arche Nałęczów “Sanatorium Milicyjne” w serwisie Instagram

d) udostępni post na swoim “story” na instagramie

e) napisze pod postem komentarz, w którym odpowie na pytanie:

f) oznaczy dwie osoby, które chciałby/chciałaby zaprosić do konkursu

 

4. Każda osoba biorąca udział w konkursie poprzez zostawienie komentarza automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem kontaktu ze strony Organizatora i poinformowania o nagrodzie oraz akceptuje regulamin konkursu.

 

5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź konkursową (jeden komentarz). W przypadku większej ilości prac konkursowych danego użytkownika, pod uwagę brana będzie tylko pierwsza. Odpowiedzi Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu. Zakazane jest zgłaszanie Odpowiedzi Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie odpowiedzi Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność, lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.

§ 3
NAGRODY

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Arche S.A.

2. Nagrodą w konkursie jest Voucher na weekendowy pobyt (od piątku do niedzieli) ze śniadaniem dla dwóch osób w Hotelu Arche Nałęczów – Dawne Sanatorium Milicyjne, o wartości:      ważny do 

4. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony decyzją powołanej do tego celu Kapituły Konkursu w postaci trzech osób, która wybierze zwycięzcę Konkursu w ciągu 5 dni roboczych. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Instagram Organizatora (https://www.instagram.com/klinikalaperla/). Nad prawidłowością losowania czuwać będą pracownicy Organizatora. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.

6. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie w ciągu 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu następujących danych: imienia, nazwiska, adresu wysyłki, adresu poczty e-mail, numeru telefonu. Nagroda zostanie zrealizowana w dniach pobytu w Hotelu Arche Nałęczów – Dawne Sanatorium Milicyjne.

7. Brak odpowiedzi laureata w ciągu 3 dni roboczych, odmowa rozmowy lub podania w/w informacji potrzebnych do przekazania nagrody oraz odmowa podpisania umowy równoznaczne jest z rezygnacją z prawa do nagrody.

8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator.

9. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nagrodzenia osób, które nie spełniły wszystkich wytycznych zawartych w regulaminie. W tym wypadku wezwie Uczestników do uzupełnienia braków w ciągu 3 dni.

10. Komisja konkursowa oceni prace konkursowe wg własnego uznania.

 

§ 4
Klauzula informacyjna RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Administratorem danych osobowych jest LA PERLA SP Z OO z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łowicka 21b lok 1, 02-502 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: iod@la-perla.pl

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu – niezbędnych do zrealizowania nagrody.

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku ze zrealizowaniem nagrody.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zrobienie zdjęć produktów otrzymanych w konkursie oraz udostępnienie ich na swoich social mediach, social mediach Kliniki La Perla, na stronie www Kliniki La Perla oraz w prasie – w artykułach zakupionych przez Klinikę La Perla.

5. Udostępnienie swoich danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

6. Każda osoba biorąca udział w Konkursie i pozostawiająca swoje dane ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Wykonywania Zabiegów w Klinice La Perla oraz Regulaminie Realizacji Vouchera w Klinice La Perla.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wysłanym przeze mnie zgłoszeniu w ramach Konkursu:

1. Powstała w związku z wykonaniem zadania konkursowego Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w żadnym zakresie ograniczone, lub obciążone.

2. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w pkt. 1 powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Niniejszym w związku z przyznaniem mi Nagrody przenoszę bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką;
b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, a także do powielania w inny sposób;
c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości, lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d) wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
e) Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń;
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
g) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

§ 7

Serwis Instagram udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z przeprowadzenia konkursu.

X

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z promocjami?
Zapisz się do newslettera i odbierz 20% zniżki na pierwszy zabieg!