Regulamin konkursu - Klinika La Perla | Medycyna Estetyczna, Chirurgia Plastyczna, Salon Urody

Regulamin konkursu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany na profilu Kliniki La Perla (https://www.instagram.com/klinikalaperla/) i jest zwany dalej: „Konkursem” przez LA PERLA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-502) przy ul. Łowickiej 21B lok. 1, nr KRS: 0000266413, NIP: 5272525400, REGON: 14073596000000 (dalej zwana Organizatorem).

2. Realizatorem konkursu jest LA PERLA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Odnośnik do regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Klinika La Perla adres: https://klinikalaperla.pl/regulamin-konkursu/

4. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze Konkursu.

 

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od 15.05.2024 roku do 22.05.2024 roku do godziny 23:59.

2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora Konkursu
d) mieszka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi mieć status Uczestnika zgodnie z §2
b) osoba biorąca udział w konkursie dokona zakupu w Klinice La Perla Nowy Sącz w dniach 15.05.2024 r. do 22.05.2024 r.

c) Wygrany zostanie wyłoniony w formie losowania

d) osoba nagrodzona może wykonać zabieg/odebrać kosmetyki wyłącznie w Klinice La Perla w Nowym Sączu

4. Każda osoba biorąca udział w konkursie  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem kontaktu ze strony Organizatora i poinformowania o nagrodzie oraz akceptuje regulamin konkursu.

 

§ 3
NAGRODY

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest LA PERLA sp. z o. o.

2. Nagrodami w Konkursie są: 1. Pakiet zabiegów Bio Lift, 2. Pakiet zabiegów Jet Vibe, 3. Krem do twarzy Micro Active

3. Pakiety zabiegów do wykorzystania zgodnie z regulaminem wykonywania zabiegów.

4. W Konkursie mogą wygrać 3 osoby. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni poprzez losowanie przez powołaną do tego celu Kapitułą Konkursu w postaci trzech osób, która ogłosi zwycięzców Konkursu w ciągu 5 dni roboczych. Wygrani zostaną powiadomieni bezpośrednio przez Organizatora Konkursu. Nad prawidłowością losowania czuwać będą pracownicy Organizatora. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.

6. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie w ciągu 4 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu następujących danych: imienia, nazwiska, adresu wysyłki, adresu poczty e-mail, numeru telefonu. Nagrody zostaną zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.

7. Brak odpowiedzi laureata w ciągu 4 dni roboczych, odmowa rozmowy lub podania w/w informacji potrzebnych do przekazania nagrody oraz odmowa podpisania umowy równoznaczne jest z rezygnacją z prawa do nagrody.

8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator.

9. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nagrodzenia osób, które nie spełniły wszystkich wytycznych zawartych w regulaminie. W tym wypadku wezwie Uczestników do uzupełnienia braków w ciągu 3 dni.

10. Komisja konkursowa oceni prace konkursowe wg własnego uznania.

 

§ 4
Klauzula informacyjna RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Administratorem danych osobowych jest LA PERLA SP Z OO z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łowicka 21b lok 1, 02-502 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: Kancelaria Pikała Jakub Pikała, e-mail: kancelaria@pikala.pl.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu – niezbędnych do zrealizowania nagrody.

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku ze zrealizowaniem nagrody.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zrobienie zdjęć produktów otrzymanych w konkursie oraz udostępnienie ich na swoich social mediach, social mediach Kliniki La Perla, na stronie www Kliniki La Perla oraz w prasie – w artykułach zakupionych przez Klinikę La Perla.

5. Udostępnienie swoich danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

6. Każda osoba biorąca udział w Konkursie i pozostawiająca swoje dane ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Wykonywania Zabiegów w Klinice La Perla oraz Regulaminie Realizacji Vouchera w Klinice La Perla.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

X

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z promocjami?
Zapisz się do newslettera i odbierz 20% zniżki na pierwszy zabieg!