REGULAMIN KART PREZENTOWYCH W KLINICE LA PERLA - Klinika La Perla | Gabinety, Salony, Centrum Medycyny Estetycznej, Chirurgia Plastyczna

REGULAMIN KART PREZENTOWYCH W KLINICE LA PERLA

REGULAMIN KART PREZENTOWYCH

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Karty Prezentowej oraz zasady otrzymywania i korzystania z Karty Prezentowej („Karta Prezentowa”).

2. Karta Prezentowa jest dokumentem wystawianym przez La Perla Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-502 Warszawa, ul. Łowicka 21B lok.1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000266413 w Sądzie Rejonowym dla st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272525400 (dalej: La Perla).

3. Sprzedaż i realizacja Kart prezentowych prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa (dalej: Promocja).

 

§2 Przedmiot oferty

1. Karta Prezentowa jest dokumentem umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez La Perla w ramach jej działalności.

2. Karta Prezentowa jest wydawana w formie bonu towarowego w wersji papierowej lub plastikowej.

3. Zakupu karty prezentowej można dokonać osobiście, w każdej placówce La Perla lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: https://klinikalaperla.pl/

4. Karta prezentowa wystawiana jest na:

a) wybraną przez nabywcę konkretną usługę lub pakiet usług,

b) konkretną kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup Karty prezentowej.

5. Z jednej Karty prezentowej może korzystać tylko jedna osoba.

6. Cena zakupionych zabiegów przy użyciu Karty prezentowej liczona jest od kwoty cennikowej brutto, obowiązującej w Klinice w dniu realizacji Karty.

7. Usługi zakupione przy użyciu Karty prezentowej realizowane są zgodnie z Regulaminem Wykonywania Zabiegów Kliniki La Perla.

 

§ 3 Termin i miejsce realizacji Karty prezentowej

1. Karta prezentowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na dowolną usługę lub produkt znajdujący się w ofercie Kliniki La Perla.

2. Karta prezentowa wystawiona na konkretną kwotę może być realizowana w każdej Klinice La Perla oraz w Każdej Klinice La Perla SPA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Karta prezentowa wystawiona na konkretną usługę lub pakiet usług może być realizowana w każdej Klinice La Perla oraz w Każdej Klinice La Perla SPA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, że zabieg lub zabiegi wskazane na karcie znajdują się w ofercie danej Kliniki.

4. Karta prezentowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na więcej niż jeden zabieg/usługę w Klinice La Perla, jeśli suma zabiegów nie przekroczy wartości zakupionej Karty.

5. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość Karty prezentowej, Klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem Kliniki La Perla obowiązującym w dniu realizacji Karty.

6. Karta prezentowa wystawiona na konkretną usługę lub pakiet usług nie może być zrealizowana na inny zabieg niż wskazany na Karcie.

7. Nie dopuszcza się realizacji Karty prezentowej na pokrycie kosztów Konsultacji medycznej, która nie stanowi Usługi, w rozumieniu postanowień zawartych w pkt. 1 powyżej.

8. Karta Prezentowa jest ważna przez 12 (dwanaście) miesięcy liczonych od daty jej wystawienia.

9. Po upływie w/w terminu, Karta prezentowa traci ważność a Klient traci wynikające z niej uprawnienia.

 

§ 4 Uczestnicy promocji

1. Z Karty prezentowej mogą korzystać osoby pełnoletnie.

2. Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Kartę prezentową pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na wykonanie przez niewybranego zabiegu przez opiekuna ustawowego w formie pisemnej.

 

§ 5 Zasady realizacji Karty prezentowej

1. Warunkiem skorzystania z Karty prezentowej jest podanie kodu karty, znajdującego się na jej odwrocie, podczas zapisywania się na wizytę w Klinice La Perla.

2. Warunkiem realizacji Karty prezentowej jest jej okazanie w placówce La Perla przed przystąpieniem do korzystania z usług opłacanych za pomocą Karty.

3. Posiadaczowi Karty prezentowej nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości kwoty pozostałej na karcie w formie ekwiwalentu pieniężnego.

4. W przypadku niewykorzystania Karty prezentowej przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po upływie terminu jej ważności, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania w/w, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Kartę prezentową.

 

§ 6 Promocje

1. Podczas trwania okresowych promocji, w których dopuszcza się zakup Karty prezentowej w cenie niższej od wartości, na którą jest wystawiona, pierwszeństwo przed zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odrębne zasady promocji, które dostępne są na stronie internetowej www.klinikalaperla.pl w trakcie jej obowiązywania.

2. Nie dopuszcza się realizacji Karty prezentowej zakupionej w cenie niższej od wartości, na którą jest wystawiona na produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oraz tytułem kosztów dodatkowych.

3. Wartość Kart prezentowych zakupionych w cenie promocyjnej nie sumuje się.

4. Podczas realizacji Karty prezentowej zakupionej w cenie promocyjnej wyklucza się możliwość korzystania z innych rabatów i promocji oferowanych przez La Perla.

 

§ 7 Zakup Karty prezentowej drogą elektroniczną

1. Kartę prezentową można zakupić drogą elektroniczną za pośrednictwem strony klinikalaperla.pl

2. Warunkiem zakupu jest wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie www.

3. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zawarciem dwustronnej umowy na odległość.

4. Klient ma prawo odstąpić od zawartej w umowy w terminie czternastu dni, liczonych od dnia przesłania formularza.

5. W formularzu należy określić sposób odbioru zakupionej Karty prezentowej, wybierając jedną z dwóch możliwości. Karta może zostać odebrana osobiście, w każdej Klinice La Perla na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub może zostać wysłana na wskazany przez Klienta adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6. Wysyłka karty prezentowej za pośrednictwem firmy kurierskiej jest płatna, zgodnie z taryfikatorem firmy kurierskiej.

7. Wysyłka Karty prezentowej następuje w przeciągu 48 godzin, od momentu zaksięgowania środków na koncie La Perla.

8. Zakup Karty prezentowej drogą elektroniczną odbywa się w systemie PayU lub bezpośrednio w Klinice La Perla przy odbiorze Karty.

 

§8 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące realizacji karty mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres La Perla Sp. z o.o. ul. Łowicka 21b lok 1, 02-502 Warszawa lub mailowo na adres reklamacje@la-perla.pl .

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.

3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

4. Zwrot środków za zakupioną kartę prezentową, możliwy jest wyłącznie w uzasadnionych, indywidulanie rozpatrywanych przypadkach, w terminie nie przekraczającym 3 (trzech) miesięcy, liczonych od dnia jej wydania.

 

§ 9 Dane osobowe

 

1. W celu prawidłowego wykonania przez La Perla Sp. z o.o., Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1) – dalej RODO powierza La Perla Sp. z o.o. przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym La Perla Sp. z o.o. przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, 1204 zpóźn.zm.)

3. La Perla Sp. z o.o. oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1.)

4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych La Perla Sp. z o.o. na podstawie art. 6 I 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1).


§ 10
Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest La Perla Spółka z o. z siedzibą w Warszawie ul. Łowicka 21b lok 1, 02-502 Warszawa.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.

6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.

9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej, w siedzibie Spółki oraz we wszystkich Klinikach La Perla.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. La Perla nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny La Perla przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi.

2. La perla nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Karty prezentowej.

3. Niewykorzystanie Karty prezentowej, zgodnie z terminem określonym w 3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec La Perla z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

4. Każdy Klient realizujący Kartę prezentową oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich Klinikach La Perla oraz na stronie internetowej klinikalaperla.pl .

6. La Perla zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej klinikalaperla.pl .

7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Wykonywania Zabiegów Kliniki La Perla.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby La Perla.

 

Zadzwoń +48 784 066 278

Wróć do bloga
X

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z promocjami?
Zapisz się do newslettera i odbierz 20% zniżki na pierwszy zabieg!