Archiwa: SPA - Klinika La Perla | Gabinety, Salony, Centrum Medycyny Estetycznej, Chirurgia Plastyczna

Piękna, zdrowa skóra to prawdziwe dzieło natury, które jednocześnie odzwierciedla nasze samopoczucie i stan zdrowia. Jednym z kluczowych elementów utrzymania skóry w doskonałej kondycji jest regularna pielęgnacja, a wśród najważniejszych sojuszników w tym procesie znajdują się bez wątpienia różnego rodzaju kremy, sera. Dlatego też warto zastanowić się, jakie tajemnice kryje w sobie świat pielęgnacyjnych produktów, jakie korzyści mogą przynieść naszej skórze i jak wybrać odpowiednie kremy dostosowane do indywidualnych potrzeb naszego ciała.

 

(więcej…)

REGULAMIN KART PREZENTOWYCH

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Karty Prezentowej oraz zasady otrzymywania i korzystania z Karty Prezentowej („Karta Prezentowa”).
 2. Karta Prezentowa jest dokumentem wystawianym przez La Perla Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-502 Warszawa, Łowicka 21B lok.1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000266413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272525400 (dalej: La Perla).
 3. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa (dalej: Promocja).

 

§2 Przedmiot oferty

 1. Karta Prezentowa jest dokumentem umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez La Perla w ramach jej działalności.
 2. Karta Prezentowa jest wydawana w formie bonu towarowego w wersji papierowej lub
 3. Zakupu karty prezentowej można dokonać osobiście, w każdej placówce La Perla lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: https://klinikalaperla.pl/
 4. Karta prezentowa wystawiana jest na:

 

A. wybraną przez nabywcę konkretną usługę lub pakiet usług,

B. konkretną kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup Karty

5. Z jednej Karty prezentowej może korzystać tylko jedna

6. Cena zakupionych zabiegów przy użyciu Karty prezentowej liczona jest od kwoty cennikowej brutto, obowiązującej w Klinice w dniu realizacji Karty.

7. Usługi zakupione przy użyciu Karty prezentowej realizowane są zgodnie z Regulaminem Wykonywania Zabiegów Kliniki La

 

§ 3 Termin i miejsce realizacji Karty prezentowej

 1. Karta prezentowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na dowolną usługę lub produkt znajdujący się w ofercie Kliniki La
 2. Karta prezentowa wystawiona na konkretną kwotę może być realizowana w każdej Klinice La Perla oraz w Każdej Klinice La Perla SPA na terytorium Rzeczypospolitej
 3. Karta prezentowa wystawiona na konkretną usługę lub pakiet usług może być realizowana w każdej Klinice La Perla oraz w Każdej Klinice La Perla SPA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, że zabieg lub zabiegi wskazane na karcie znajdują się w ofercie danej
 4. Karta prezentowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na więcej niż jeden zabieg/usługę w Klinice La Perla, jeśli suma zabiegów nie przekroczy wartości zakupionej 5. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość Karty prezentowej, Klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem Kliniki La Perla obowiązującym w dniu realizacji Karty.
 5. Karta prezentowa wystawiona na konkretną usługę lub pakiet usług nie może być zrealizowana na inny zabieg niż wskazany na
 6. Nie dopuszcza się realizacji Karty prezentowej na pokrycie kosztów Konsultacji medycznej, która nie stanowi Usługi, w rozumieniu postanowień zawartych pkt. 1 powyżej.
 7. Karta Prezentowa jest ważna przez 12 (dwanaście) miesięcy liczonych od daty jej
 8. Po upływie w/w terminu, Karta prezentowa traci ważność a Klient traci wynikające z niej

 

§ 4 Uczestnicy promocji

 1. Z Karty prezentowej mogą korzystać osoby pełnoletnie.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Kartę prezentową pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na wykonanie przez niewybranego zabiegu przez opiekuna ustawowego w formie

 

§ 5 Zasady realizacji Karty prezentowej

 1. Warunkiem skorzystania z Karty prezentowej jest podanie kodu karty, znajdującego się na jej odwrocie, podczas zapisywania się na wizytę w Klinice La
 2. Warunkiem realizacji Karty prezentowej jest jej okazanie w placówce La Perla przed przystąpieniem do korzystania z usług opłacanych za pomocą
 3. Posiadaczowi Karty prezentowej nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości kwoty pozostałej na karcie w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 1. W przypadku niewykorzystania Karty prezentowej przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po upływie terminu jej ważności, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania w/w, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Kartę prezentową.

 

§ 6 Promocje

 1. Podczas trwania okresowych promocji, w których dopuszcza się zakup Karty prezentowej w cenie niższej od wartości, na którą jest wystawiona, pierwszeństwo przed zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odrębne zasady promocji, które dostępne są na stronie internetowej klinikalaperla.pl w trakcie jej obowiązywania.
 2. Nie dopuszcza się realizacji Karty prezentowej zakupionej w cenie niższej od wartości, na którą jest wystawiona na produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oraz tytułem kosztów
 3. Wartość Kart prezentowych zakupionych w cenie promocyjnej nie sumuje się.
 4. Podczas realizacji Karty prezentowej zakupionej w cenie promocyjnej wyklucza się możliwość korzystania z innych rabatów i promocji oferowanych przez La Perla.

 

§ 7 Zakup Karty prezentowej drogą elektroniczną

 1. Kartę prezentową można zakupić drogą elektroniczną za pośrednictwem strony klinikalaperla.pl
 2. Warunkiem zakupu jest wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie
 3. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zawarciem dwustronnej umowy na odległość.
 4. Klient ma prawo odstąpić od zawartej w umowy w terminie czternastu dni, liczonych oddnia przesłania formularza.
 5. W formularzu należy określić sposób odbioru zakupionej Karty prezentowej, wybierając jedną z dwóch możliwości. Karta może zostać odebrana osobiście, w każdej Klinice La Perla na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub może zostać wysłana na wskazany przez Klienta adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 1. Wysyłka karty prezentowej za pośrednictwem firmy kurierskiej jest płatna, zgodnie z taryfikatorem firmy kurierskiej.
 2. Wysyłka Karty prezentowej następuje w przeciągu 48 godzin, od momentu zaksięgowania środków na koncie La Perla.
 3. Zakup Karty prezentowej drogą elektroniczną odbywa się w systemie PayU lub bezpośrednio w Klinice La Perla przy odbiorze

 

§8 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące realizacji karty mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres La Perla Sp. z o.o. najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie

 

§ 9 Dane osobowe

 1. W celu prawidłowego wykonania przez La Perla Sp. z o.o., Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza La Perla Sp. z o.o. przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym La Perla Sp. z o.o. przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w
 2. dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie aktualnie obowiązującej ustawie o ochronie danych
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn.zm.)
 4. La Perla Sp. z o. oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-

39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 1. Klient oświadcza, że wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych La Perla z o.o. na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych

 

§ 10 Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest LaPerla Spółka z o. z siedzibą w Warszawie ul. Łowicka 21b lok 1, 02-502 Warszawa.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów
 3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego
 6. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
 9. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej, w siedzibie Spółki oraz we wszystkich Klinikach La

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. La Perla nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny La Perla przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi.
 2. La perla nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Karty
 3. Niewykorzystanie Karty prezentowej, zgodnie z terminem określonym w §3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec La Perla z jakimikolwiek roszczeniami w tym
 4. Każdy Klient realizujący Kartę prezentową oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich Klinikach La Perla oraz na stronie internetowej klinikalaperla.pl .
 6. La Perla zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej klinikalaperla.pl .
 7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Wykonywania Zabiegów Kliniki La Perla.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby La Perla.

 

Zadzwoń +48 784 066 278

Załącznik do Regulaminu Realizowania Voucherów

LISTA ZABIEGÓW NIE REALIZOWANYCH W RAMACH VOUCHERA
1. Zgodnie z Regulaminem realizacji vouchera w La Perla sp. z o. o., voucherem nie są objęte
następujące usługi:
a) Zabiegizzakresu Medycyny Estetycznej,
b) Zabiegiz zakresu Chirurgii Plastycznej,
c) Zabiegi typu:
– Adipologie,
– Adivive,
– AquaPure,
– Aquasure H2,
– Emerge,
– Geneo,
– HydraFacial,
– Liposonix,
– RF Microigłowy,
– Scizer,
– Slim Shock,
– Smart Lift,
– Sofwave,
– Sonoqueen,
– Ulfit,
– Ultraformer,
– Zaffiro,
chyba, że dany voucher został wystawiony na jeden z powyższych zabiegów.
2. La Perla zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub rozszerzenia listy zabiegów wykluczonych, bez
konieczności wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w niniejszej liście.

 

Zadzwoń +48 784 066 278

REGULAMIN PROMOCJI LA PERLA

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w promocjach organizowanych przez La Perla Sp. z o.o. na rzecz klientów korzystających z usług lub nabywających towary La Perla Sp. z o.o. (dalej: Klient).
2. Organizatorem i wykonawcą promocji jest La Perla Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02- 502 Warszawa, ul. Łowicka 21B lok.1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000266413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272525400 (dalej: La Perla).
3. Promocje prowadzone są w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2 Przedmiot promocji

1. Promocją mogą być objęte usługi świadczone przez La Perla w ramach jej działalności, oferowane w promocyjnej cenie.
2. Promocją mogą być objęte towary oraz produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oferowane przez La Perla w promocyjnej cenie.
3. Promocja może stanowić wartość dodaną do usług, towarów lub produktów oferowanych przez La Perla w ramach jej działalności.
4. Oferta stanowiąca przedmiot promocji wskazany w punktach 1- 3 powyżej nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez La Perla.

§ 3 Zasady promocji

1. Zasady promocji oraz szczegółowe informacje dotyczące promocji, w tym m.in. czas trwania, rodzaj, miejsce, promocyjne ceny, są każdorazowo publikowane na stronie www.klinikalaperla.pl lub wysyłane są pocztą elektroniczną w postaci newsletter.
2. Wszelkie usługi, towary i produkty oferowane w ramach Promocji, są tej samej jakości co analogiczne usługi, towary oraz produkty nieobjęte promocją.
3. Usługi objęte promocją realizowane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wykonywania zabiegów w La Perla, dostępnym na stronie www.klinikalaperla.pl oraz we wszystkich Klinikach La Perla.
4. Warunkiem skorzystania przez Klienta z usług Promocji jest telefoniczne bądź osobiste
skontaktowanie się z daną placówką La Perla, wyrażenie chęci skorzystania z określonej promocji oraz dokonanie płatności za daną usługę, towar lub produkt, w trakcie obowiązywania Promocji.
5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wyraźne powołanie się Klienta na daną ofertę promocyjną, przed przystąpieniem do procedur obowiązujących w La Perla, w tym do
procedury zabiegowej lub rejestrowej, a w szczególności przed dokonaniem płatności za usługę.
6. Personel La Perla Sp. z o.o. nie ma obowiązku informowania Klientów o aktualnych Promocjach oraz przyznawania Klientom zniżki lub innej gratyfikacji związanej z przedmiotem danej Promocji, bez wyraźnego powołania się przez Klienta na daną Promocję.
7. Zakupioną usługę można zrealizować w okresie 3 miesięcy od daty zakupy, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
8. Jeżeli dana promocja obowiązuje wyłącznie w danej lokalizacji, zarówno zakup jak i realizacja usługi objętej promocją, może nastąpić tylko w tej lokalizacji, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§4 Dane osobowe

1. W celu prawidłowego wykonania przez La Perla sp. z o.o., Klient udziela dobrowolnej zgody wobec La Perla sp. z o.o. na przetwarzanie przez tę spółkę podanych przez siebie danych osobowych w celu uczestniczenia w promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji przedsięwzięć objętych promocją. La Perla będzie przetwarzać dane osobowe w systemie informatycznym La Perla sp. z o.o. przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie niezbędnym do realizacji promocji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1).
2. La Perla Sp. z o.o. oświadcza, iż stosuje wysokie standardy ochrony danych osobowych i zachęca do zapoznania się z dostępną na stornie internetowej oraz w każdym salonie Polityką prywatności.

§ 5 Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest La Perla Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łowicka 21b lok 1, 02-502 Warszawa.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.
10. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej, w siedzibie spółki oraz we wszystkich Klinikach La Perla.
11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – jakub.pikala@oirpwarszawa.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Brak realizacji zakupionej usługi, zgodnie z terminem określonym w § 3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jej posiadacza wobec La Perla z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
2. Każdy Posiadacz biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się na objęcie go jego postanowieniami.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.klinikalaperla.pl oraz we wszystkich placówkach Kliniki La Perla.
4. Wszelkie promocje oferowane przez La Perla podlegają pod niniejszy regulamin oraz Regulamin danej promocji, każdorazowo publikowany na stronie www.klinikalaperla.pl
5. W razie zbiegu niniejszego Regulaminu z Regulaminem danej promocji, zastosowanie mają zapisy Regulaminu danej promocji.
6. La Perla zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.
7. La Perla zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez uczestników promocji w trakcie jej trwania.
8. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie
www.klinikalaperla.pl Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie danej promocji oraz Regulaminie Wykonywania Zabiegów w Klinice La Perla.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Zadzwoń +48 784 066 278

REGULAMIN KART PREZENTOWYCH

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Karty Prezentowej oraz zasady otrzymywania i korzystania z Karty Prezentowej („Karta Prezentowa”).
 2. Karta Prezentowa jest dokumentem wystawianym przez La Perla Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-502 Warszawa, Łowicka 21B lok.1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000266413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272525400 (dalej: La Perla).
 3. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa (dalej: Promocja).

 

§2 Przedmiot oferty

 1. Karta Prezentowa jest dokumentem umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez La Perla w ramach jej działalności.
 2. Karta Prezentowa jest wydawana w formie bonu towarowego w wersji papierowej lub
 3. Zakupu karty prezentowej można dokonać osobiście, w każdej placówce La Perla lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: https://klinikalaperla.pl/
 4. Karta prezentowa wystawiana jest na:

 

A. wybraną przez nabywcę konkretną usługę lub pakiet usług,

B. konkretną kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup Karty

5. Z jednej Karty prezentowej może korzystać tylko jedna

6. Cena zakupionych zabiegów przy użyciu Karty prezentowej liczona jest od kwoty cennikowej brutto, obowiązującej w Klinice w dniu realizacji Karty.

7. Usługi zakupione przy użyciu Karty prezentowej realizowane są zgodnie z Regulaminem Wykonywania Zabiegów Kliniki La

 

§ 3 Termin i miejsce realizacji Karty prezentowej

 1. Karta prezentowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na dowolną usługę lub produkt znajdujący się w ofercie Kliniki La
 2. Karta prezentowa wystawiona na konkretną kwotę może być realizowana w każdej Klinice La Perla oraz w Każdej Klinice La Perla SPA na terytorium Rzeczypospolitej
 3. Karta prezentowa wystawiona na konkretną usługę lub pakiet usług może być realizowana w każdej Klinice La Perla oraz w Każdej Klinice La Perla SPA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, że zabieg lub zabiegi wskazane na karcie znajdują się w ofercie danej
 4. Karta prezentowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na więcej niż jeden zabieg/usługę w Klinice La Perla, jeśli suma zabiegów nie przekroczy wartości zakupionej 5. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość Karty prezentowej, Klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem Kliniki La Perla obowiązującym w dniu realizacji Karty.
 5. Karta prezentowa wystawiona na konkretną usługę lub pakiet usług nie może być zrealizowana na inny zabieg niż wskazany na
 6. Nie dopuszcza się realizacji Karty prezentowej na pokrycie kosztów Konsultacji medycznej, która nie stanowi Usługi, w rozumieniu postanowień zawartych pkt. 1 powyżej.
 7. Karta Prezentowa jest ważna przez 12 (dwanaście) miesięcy liczonych od daty jej
 8. Po upływie w/w terminu, Karta prezentowa traci ważność a Klient traci wynikające z niej

 

§ 4 Uczestnicy promocji

 1. Z Karty prezentowej mogą korzystać osoby pełnoletnie.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Kartę prezentową pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na wykonanie przez niewybranego zabiegu przez opiekuna ustawowego w formie

 

§ 5 Zasady realizacji Karty prezentowej

 1. Warunkiem skorzystania z Karty prezentowej jest podanie kodu karty, znajdującego się na jej odwrocie, podczas zapisywania się na wizytę w Klinice La
 2. Warunkiem realizacji Karty prezentowej jest jej okazanie w placówce La Perla przed przystąpieniem do korzystania z usług opłacanych za pomocą
 3. Posiadaczowi Karty prezentowej nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości kwoty pozostałej na karcie w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 1. W przypadku niewykorzystania Karty prezentowej przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po upływie terminu jej ważności, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania w/w, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Kartę prezentową.

 

§ 6 Promocje

 1. Podczas trwania okresowych promocji, w których dopuszcza się zakup Karty prezentowej w cenie niższej od wartości, na którą jest wystawiona, pierwszeństwo przed zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odrębne zasady promocji, które dostępne są na stronie internetowej klinikalaperla.pl w trakcie jej obowiązywania.
 2. Nie dopuszcza się realizacji Karty prezentowej zakupionej w cenie niższej od wartości, na którą jest wystawiona na produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oraz tytułem kosztów
 3. Wartość Kart prezentowych zakupionych w cenie promocyjnej nie sumuje się.
 4. Podczas realizacji Karty prezentowej zakupionej w cenie promocyjnej wyklucza się możliwość korzystania z innych rabatów i promocji oferowanych przez La Perla.

 

§ 7 Zakup Karty prezentowej drogą elektroniczną

 1. Kartę prezentową można zakupić drogą elektroniczną za pośrednictwem strony klinikalaperla.pl
 2. Warunkiem zakupu jest wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie
 3. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zawarciem dwustronnej umowy na odległość.
 4. Klient ma prawo odstąpić od zawartej w umowy w terminie czternastu dni, liczonych oddnia przesłania formularza.
 5. W formularzu należy określić sposób odbioru zakupionej Karty prezentowej, wybierając jedną z dwóch możliwości. Karta może zostać odebrana osobiście, w każdej Klinice La Perla na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub może zostać wysłana na wskazany przez Klienta adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 1. Wysyłka karty prezentowej za pośrednictwem firmy kurierskiej jest płatna, zgodnie z taryfikatorem firmy kurierskiej.
 2. Wysyłka Karty prezentowej następuje w przeciągu 48 godzin, od momentu zaksięgowania środków na koncie La Perla.
 3. Zakup Karty prezentowej drogą elektroniczną odbywa się w systemie PayU lub bezpośrednio w Klinice La Perla przy odbiorze

 

§8 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące realizacji karty mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres La Perla Sp. z o.o. najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie

 

§ 9 Dane osobowe

 1. W celu prawidłowego wykonania przez La Perla Sp. z o.o., Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza La Perla Sp. z o.o. przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym La Perla Sp. z o.o. przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w
 2. dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie aktualnie obowiązującej ustawie o ochronie danych
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn.zm.)
 4. La Perla Sp. z o. oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-

39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 1. Klient oświadcza, że wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych La Perla z o.o. na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych

 

§ 10 Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest LaPerla Spółka z o. z siedzibą w Warszawie ul. Łowicka 21b lok 1, 02-502 Warszawa.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów
 3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego
 6. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
 9. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej, w siedzibie Spółki oraz we wszystkich Klinikach La

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. La Perla nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny La Perla przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi.
 2. La perla nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Karty
 3. Niewykorzystanie Karty prezentowej, zgodnie z terminem określonym w §3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec La Perla z jakimikolwiek roszczeniami w tym
 4. Każdy Klient realizujący Kartę prezentową oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich Klinikach La Perla oraz na stronie internetowej klinikalaperla.pl .
 6. La Perla zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej klinikalaperla.pl .
 7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Wykonywania Zabiegów Kliniki La Perla.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby La Perla.

 

Zadzwoń +48 784 066 278

REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA KLINIKI LA PERLA

§1

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera („Voucher”), stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego voucher jest dokumentem wystawianym przez La Perla Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-502 Warszawa, Łowicka 21B lok.1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000266413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272525400 (dalej: La Perla)
 2. Voucher można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 2

 1. Voucher jest dokumentem umożliwiającym realizację wybranych usług, otrzymania wybranych produktów, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez La Perla usługi bądź produkty albo umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez La Perla w ramach jej działalności.
 2. Voucher jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela, zawierającego rodzaj usługi, określony produkt, wysokość zniżki lub odpowiednią do wykorzystania kwotę. Ponadto, Voucher może zawierać opis sposobu jego realizacji.
 3. Voucher ważny jest przez 3 (trzy) miesiące liczone od dnia jego
 4. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę. W sytuacji, gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie ulega zwrotowi w gotówce.
 5. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość wskazaną na voucherze, Klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę gotówką, kartą płatniczą lub debetową, bądź ewentualnie przelewem, zgodnie z cennikiem Kliniki La Perla obowiązującym w dniu realizacji vouchera.
 6. Voucher wystawiony na konkretną usługę nie może być zrealizowana na inny zabieg niż wskazany na voucherze.
 7. Udzielone klientowi rabaty, zniżki, promocje, karty prezentowe i Vouchery nie sumują się.
 8. Voucher kwotowy nie może być wykorzystany jako forma płatności za usługi i produkty objęte promocją, na które udzielony był rabat lub których wartość została zmniejszona w innej formie.
 9. Ponadto, Voucher kwotowy nie może być wykorzystany na zabiegi pakietowe znajdujące się w ofercie La Perla.
 10. Vouchery nie są realizowane na usługi z zakresu Medycyny Estetycznej, Chirurgii Plastycznej, zabiegi typu Titan, Zaffiro, Hydrafaciale, MesoT8, Venus Freeze, Ulthera, Liposonix, Thermage i inne wskazane w załączniku do niniejszego Regulaminu, chyba, że Voucher bezpośrednio określa wskazany zabieg z listy wyżej wykluczonych.
 11. La Perla  zastrzega  sobie  prawo  do  modyfikacji  lub  rozszerzenia  listy zabiegów wykluczonych, bez konieczności wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna lista zabiegów objętych Regulaminem, znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Załącznik dostępny jest na stronie www.klinikalaperla.pl/regulaminy/ .

 

§ 3

 1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest telefoniczne skontaktowanie się z wybraną przez Klienta placówką La Perla, w której zamierza skorzystać z Vouchera, umówienia się na konkretny termin w celu realizacji usługi lub otrzymania wybranych produktów wraz ze wskazaniem numeru i terminu ważności wykorzystywanego Vouchera.
 2. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej usługi bądź zakupem produktu pracownikowi La Perla w recepcji wybranej placówki.
 3. La Perla zastrzega sobie prawo do wykluczenia konkretnych terminów z możliwości realizacji Vouchera ze względu na uzasadnione przyczyny.
 4. Recepcja jest uprawniona do sprawdzenia ważności Vouchera, a w przypadku Vouchera imiennego do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej Voucher. W przypadku niezgodności między osobą wskazaną na Voucherze, a danymi osoby chcącej z niego skorzystać, La Perla zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Vouchera i zatrzymania go w recepcji La Perla.
 5. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem.
 6. Jedna osoba, może skorzystać z maksymalnie jednego Vouchera w miesiącu.
 7. Posiadacz Vouchera ponosi wyłączna odpowiedzialność za utratę Vouchera. W takim wypadku, posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania duplikatu
 8. Zasady wykonywania usług objętych Voucherem przez La Perla określa odrębny

„Regulamin wykonywania zabiegów La Perla”.

 

§ 4

 1. La Perla może odmówić uprawnionym posiadaczom Voucherów realizacji usług, wydania towarów objętych Voucherem, udzielenia zniżki bądź zaliczenia wartości Vouchera na poczet rachunku w uzasadnionych przyczynach.
 2. La Perla realizuje usługę objętą Voucherem, wydaje towar, udziela zniżki bądź zalicza wartość Vouchera na poczet rachunku – wyłącznie w sytuacji jego bezpośredniego przekazania La Perla.

 

§ 5

 1. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że rozumie i przyjmuje do wiadomości, iż:
  1. Voucher stanowi własność La Perla z o.o.
  2. Posiadaczowi Vouchera nie wolno odsprzedawać Voucherów osobom trzecim, ani też ich komercjalizować.
  3. Posiadaczowi nie wolno zbywać, wypożyczać, rozpowszechniać, przekazywać ani w inny sposób przyznawać osobom trzecim praw odnoszących się do Vouchera.
  4. Voucher przeznaczony jest wyłącznie do realizacji przez osobę wskazaną imiennie na Voucherze lub osobę, której prawo do skorzystania z Vouchera zostało przyznane przez La Perla na podstawie odrębnej umowy, w związku z którą został wydany Voucher.
 1. Posiadaczowi Vouchera nie wolno usuwać, zakrywać ani zmieniać informacji umieszczonych na Voucherze, w tym informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności związanych z Voucherem.
 2. korzystać z Vouchera (lub jakiejkolwiek jego części) w ramach komercyjnych produktów lub usług albo w celu dostarczenia takich produktów lub usług osobom trzecim ani powodować, by tak się stało.
 3. Ponadto, Voucher objęty jest ochroną na podstawie odrębnych przepisów, a postępowanie sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu podlega przepisom Ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Prawa ochronnego.
 4. Posiadaczowi nie wolno korzystać z Vouchera w sposób inny niż wskazany w niniejszym
 1. La Perla odpowiada wobec posiadaczy Vouchera za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 6

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Vouchera mogą być składane w dowolnej formie pozwalającej na jej odtworzenie (w szczególności na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail) najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie

 

§ 7

 1. W celu prawidłowego wykonania przez La Perla Sp. z o.o., Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1) – dalej RODO powierza La Perla Sp. z o.o. przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym La Perla z o.o. przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn.zm.)

La Perla Sp. z o.o. oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1).

 

 1. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych La Perla Sp. z o.o. na podstawie 6 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich da-nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-nych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1).

 

§ 8

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest LaPerla Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łowicka 21b lok 1, 02-502 Warszawa.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego
 7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.
 10. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej, w siedzibie Spółki oraz we wszystkich Klinikach La Perla.
 11. La Perla zachęca do zapoznanie się z aktualnie obowiązującą Polityką Prywatności.

 

§ 9

 1. La Perla nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny La Perla przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi.
 2. La perla nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę
 3. Niewykorzystanie Vouchera, zgodnie z terminem określonym w § 3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec La Perla z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
 4. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Spółki oraz we wszystkich Klinikach La Perla oraz na stronie internetowej klinikalaperla.pl
 6. La Perla zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej klinikalaperla.pl
 7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Wykonywania Zabiegów Kliniki La Perla.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Zadzwoń +48 784 066 278

REGULAMIN WYKONYWANIA ZABIEGÓW W KLINICE LAPERLA

 

Niniejszy Regulamin wykonywania zabiegów w Klinice La Perla, zwany dalej „Regulaminem”, stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego – określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę w postaci zabiegu bądź dokonuje zakupu towaru, prawa i obowiązki Stron takiej transakcji, w tym obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, a także zasady odpowiedzialności Stron. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.klinikalaperla.pl oraz we wszystkich placówkach Kliniki La Perla.

Definicje:

Cennik usług – aktualny cennik usług i towarów znajdujący się w ofercie Kliniki La Perla, wyrażony w złotych polskich, kwoty podane w cenniku są kwotami brutto. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.klinikalaperla.pl oraz we wszystkich placówkach LaPerla.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług będących w ofercie Kliniki LaPerla.
Klinika La Perla – każda placówka La Perla, z siedzibą w Warszawie, w Warszawie, ul. Łowicka 21b lok 1, 02-502 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000266413 zarejestrowaną jako płatnik Podatku od Towarów i Usług pod numerem NIP 527-252-54-00 – dalej KlinikaLa Perla.
Biuro Zarządu La Perla Sp. z o.o.– placówka administracyjna La Perla Sp. z o.o., mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Łowicka 21b lok. 1, 02-502 Warszawa.
Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a La Perla. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Kliniki La Perla, dokonanie przedpłaty i rezerwacja terminu oznaczają zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług i są równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
Zabieg – w rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie „zabieg” oznacza zabieg medycyny estetycznej, zabieg kosmetyczny, przy użyciu specjalistycznego sprzętu Hi Tech, zabieg SPA, a także zabieg rehabilitacyjny.

§1 Zasady ogólne
1. Korzystanie z usług La Perla możliwe jest po zakwalifikowaniu Klienta do zabiegu przez fachowy personel Kliniki, wypełnieniu stosownych formularzy, w tym m.in. Karty Klienta, Oświadczenia Klienta o stanie zdrowia, Zgody na zabieg, dokonaniu płatności za usługi. Otrzymane informacje wprowadzeniu przez pracownika Kliniki La Perla odpowiedniego zapisu w systemie informatycznym.
2. Wybrana usługa może być zrealizowana w każdej placówce La Perla, pod warunkiem że wybrany zabieg znajduje się w ofercie danej Kliniki.
3. La Perla zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie danej Kliniki. Katalog aktualnie dostępnych zabiegów w poszczególnych placówkach dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.klinikalaperla.pl.
4. Zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej odbywają się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie o raz przepisach odrębnych.
5. Zawierając umowę z La Perla, Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

§2 Podstawowe zasady wykonywania zabiegów
1. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do
czynności prawnych.
2. Zgodę na zabieg może wyrazić również Klient małoletni, który ukończył 16 lat, u którego usługa ma być
wykonana, jednakże, gdy pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na wykonanie zabiegu
małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy.
3. Zgoda na wykonanie zabiegu u Klienta, który nie ukończyli 16 lat, może być wyrażona jedynie w formie
pisemnej przez przedstawiciela ustawowego Klienta, na odpowiednim formularzu La Perla.
4. Po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt. 3 powyżej, Klientem La Perla Spa może być osoba
małoletnia w wieku powyżej 7 (siedmiu) lat, z zastrzeżeniem, że podczas pobytu w Spa znajdować się
będzie pod wyłączną opieką swojego przedstawiciela ustawowego, który w jej imieniu dokonuje
zakupu usługi.
5. La Perla zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi Klientowi, którego stan wskazuje na
spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających.
6. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy placówki La Perla. Godziny pracy
poszczególnych placówek dostępne są w widocznych miejscach we wszystkich Klinikach La Perla
oraz na stronie internetowej www.klinikalaperla.pl.
7. La Perla zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Klinik. Zmiana może oznaczać czasowe
zamknięcie danej placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania. Używanie
niektórych lub wszystkich stref placówki może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą
koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac. Klientowi
przysługuje prawo do zrealizowania wykupionej usługi w innym, najbliższym możliwym terminie,
jeżeli powyższe okoliczności wpłynęły na termin jego wizyty, a w przypadku trwałej niemożności
zrealizowania wybranej usługi, Klientowi przysługuje zwrot kosztów uiszczonych na jejpoczet.
8. Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez La Perla, obowiązującego w dniu
wykonania usługi, o ile postanowienia innych regulaminów nie stanowią inaczej.
9. Wszelkie ceny podane w cenniku oraz na stronie internetowej www.klinikalaperla.pl są cenami
brutto i są wyrażone w złotych polskich.
10. Podane ceny zabiegów z zakresu medycyny estetycznej czy chirurgii plastycznej, są cenami
orientacyjnymi, których doprecyzowanie następuje podczas kwalifikacji Klienta do zabiegu.
11. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem §9 pkt.1
12. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym 6
(sześciu) miesięcy od dnia dokonania zakupu.
13. Po terminie określonym w pkt. 12 powyżej, zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów tracą ważność i nie
będą mogły być wykorzystane po upływie tegoterminu.
14. Termin wskazany w pkt. 12 powyżej jest jednocześnie datą wygaśnięcia umowy zawartej między
Klientem a La Perla.
15. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje i vouchery nie sumująsię.
16. W przypadku, gdy świadczenie La Perla jest świadczeniem zdrowotnym, do którego stosuje się
przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 112,
poz. 654), w zakresie wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu stosuje się przepisy wskazanej ustawy.

§3 Zamiana zabiegów
1. Dopuszcza się zamianę wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów na inny zabieg lub zabiegi
będące w ofercie La Perla, wyłącznie z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych Klienta lub z
powodu awarii sprzętu, przy użyciu którego zabieg lub zabiegi miały byćwykonane.
2. Zamiana wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów, nie powoduje przedłużenia terminu ich
ważności, o którym mowa w §2 ust. 12 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem ust. 4 poniżej.
3. W przypadku awarii sprzętu na który został wykupiony zabieg lub pakiet zabiegów, La Perla
wskaże inny sprzęt o podobnym działaniu i takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
4. W sytuacji, gdy zamiana sprzętu, o której mowa w ust. 3 powyżej jest niemożliwa lub nie może odbyć
się z innych, uzasadnionych przyczyn, La Perla przedłuży ważność wykupionego zabiegu lub pakietu
zabiegów o ilość dni, w których wykonanie zabiegu na wykupionym sprzęcie było niemożliwe z
przyczyn technicznych.
5. Ilość i rodzaj zabiegów na które zostaną zamienione uprzednio wykupione usługi, uzależnia się od
wysokości wpłaty lub kwoty pozostałej na koncie Klienta za niewykorzystane usługi z realizowanego
pakietu.
6. Wartość usług, na które zostaną zamienione zabiegi podlegające wyminie, liczona jest według
cennika La Perla obowiązującego w dniu dokonywania zamiany usług i nie może przekraczać
kwoty, o której mowa w ust. 5powyżej.
7. Ewentualna kwota pozostała na koncie Klienta, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością
zamienianych zabiegów a wartością usług na które zostały one zamienione, nie podlegazwrotowi.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 7 powyżej, pozostała na koncie Klienta
kwota, zostanie odliczona od wartości kolejnego, opłaconego przez Klienta rachunku, z
zastrzeżeniem terminu o którym mowa w §2 ust. 12 niniejszegoRegulaminu.

§ 4 Zapis i przeprowadzanie zabiegów
1. W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultacje należy zgłosić się osobiście
do Kliniki lub skontaktować się telefonicznie/ mailowo z placówką w której ma być wykonana
usługa.
2. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej wykonywane są wyłącznie po uprzedniej rezerwacji
dokonanej przez Klienta.
3. La Perla zastrzega sobie prawo do nie wykonania zabiegu z zakresu Hi Tech, kosmetologii lub Spa,
bez wcześniejszej rezerwacji Klienta, z przyczyn m.in. technicznych lub personalnych.
4. Klient, który dokonał rezerwacji terminu na konsultację lub pierwszy/ pojedynczy zabieg
zobowiązany jest przybyć do placówki, w której ma być wykonana usługa, nie później niż 10 min
przed uzgodnioną godziną, w celu dokonania wszelkich formalności.
5. Klient, który dokonał rezerwacji na kolejny zabieg z serii/ pakietu zobowiązany jest przybyć do
placówki, w której ma być wykonana usługa, nie później niż 10 (dziesięć) min przed uzgodnioną
godziną, w celu odpowiedniego przygotowania się do planowanegozabiegu.
6. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony termin, czas spóźnienia odlicza się od czasu
przewidzianego na zabieg, chyba że pełne wykonanie usługi w takim czasie byłoby niemożliwe bądź
ryzykowne. W takim wypadku, La Perla ma prawo odmówić wykonania zabiegu wcałości.
7. La Perla zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu i zatrzymania pełnej przedpłaconej
kwoty, w przypadku gdy spóźnienie się Klienta przekroczy 15 (piętnaście)minut.
8. Umówiony zabieg można odwołać nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych,
najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed umówionym terminem rezerwacji.
9. La Perla zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami usługi według stawek jak za jej
wykonanie, jeżeli odwołanie zabiegu przez Klienta nastąpi w terminie krótszym niż 24 (dwadzieścia
cztery) godziny przed planowanym terminem lub Klient nie zgłosi się na planowaną wizytę, bez
wcześniejszego jej odwołania.
10. W przypadku usług realizowanych w Placówkach hotelowych, termin(dwadzieścia cztery godziny)
wskazany w ust. 8 i 9 powyżej, wynosi 12 (dwanaście) godzin.
11. W przypadku usług z zakresu Chirurgii Plastycznej, termin (dwadzieścia cztery godziny)
wskazany w ust. 8 i 9 powyżej, wynosi 72 (siedemdziesiąt dwa) godziny.
12. Za usługę zrealizowaną, w sytuacji wskazanej w pkt. 9-11 powyżej, rozumie się zdjęcie zabiegu z
pakietu, jeśli usługa wykonywana jest w serii oraz przepadek na rzecz La Perla dokonanej przez Klienta
przedpłaty.
13. W przypadku usług realizowanych w Placówkach hotelowych, brak zgłoszenia się przez Klienta na
zabieg bez wcześniejszego odwołania wizyty, jest jednoznaczne z upoważnieniem La Perla, do
obciążenia rachunku hotelowego Klienta, w wysokości 200 zł (dwieście złotych) brutto.
14. La Perla dopuszcza możliwość zmiany umówionego terminu przez Klienta w szczególnie
uzasadnionych wypadkach.
15. Przystępując do zabiegu Klient świadomie oświadcza, iż:
a) Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu.
b) Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz
zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał.
c) Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty
wykonania.
d) Został poinformowany o charakterystyce zabiegów wybranych zabiegów, zrozumiał, że są
działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują
osiągnięcia pewnych i widocznychrezultatów.
e) Nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie
zamierzonego rezultatu.
f) Przed przystąpieniem do korzystania z usług La Perla uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi
do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego
życie, zdrowie, komfort fizyczny lubpsychiczny.
g) Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek
innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu.
h) Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego
aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych.
i) Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w
przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidziana procedurą będzie zagrażało
jego życiu lub zdrowiu.
16. Jednocześnie La Perla doradza wszystkim Klientom, aby przed skorzystaniem z usług La Perla,
przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku
przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegu.
17. Po przeprowadzeniu zabiegu, personel La Perla zaleci Klientowi preparaty do pielęgnacji domowej,
mające na celu zwiększenie lub wydłużenie planowanego efektu danejusługi.
18. Preparaty do pielęgnacji domowej Klient może zakupić bezpośrednio w placówce po wykonaniu
zabiegu lub może złożyć zamówienie na preparat nie dostępny w danej chwili w Klinice.

§5 Dokumentacja
1. Ze względów zdrowotnych, Klient umówiony na zabieg podczas pierwszej wizyty proszony jest o
wypełnienie Karty Klienta lub Karty Klienta Spa, Oświadczenia Klienta o stanie zdrowia oraz:
a) W przypadku zabiegu Hi Tech, Zgody na zabieg HiTech
b) Oświadczenie Klienta o stanie zdrowia
c) W przypadku zabiegu z zakresu medycyny estetycznej, Zgody na zabieg medycyny estetycznej.
d) W przypadku zabiegu z zakresu chirurgii umowy Lekarz- Pacjent i innych specjalistycznych
dokumentów.
e) Oświadczenie/ świadoma zgoda rodzica na wykonanie zabiegu oraz Oświadczenie o stanie
zdrowia dziecka w przypadku Klienta małoletniego
f) Inne dostosowane do poszczególnych zabiegów
2. La Perla zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez uprzedniego wypełnienia i
podpisania formularzy wymienionych w pkt. 1 powyżej.
3. Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich formularzach
La Perla ponosi wyłącznie Klient.
4. La Perla może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli w ocenie La Perla stan zdrowia Klienta sprzeciwia
się przeprowadzeniu zabiegu, a także z innych uzasadnionych przyczyn.
5. Roszczenie o wykonanie zabiegu z przyczyn opisanych w ust.4 Klientowi nieprzysługuje.
6. Jeśli La Perla odmówi wykonania zabiegu z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym odmówi
wypełnienia i podpisania formularzy wskazanych w pkt. 1 powyżej, zatai przeciwwskazania do
wykonania danego zabiegu, które zostaną ujawnione przez La Perla przed lub w trakcie zabiegu,
Klient pokrywa koszty zabiegu.

§ 6 Zasady udostępniania dokumentacji Klienta
1. Dokumentacja Klienta jest własnością LaPerla.
2. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu
świadczeń.
3. La Perla udostępnia dokumentacjęmedyczną:
a) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez
Pacjenta.
b) podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji Klienta na mocy odpowiednich
przepisów prawa.
4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) Do wglądu w placówce Kliniki LaPerla.
b) Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lubkopii.
c) Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej
dokumentacji.
5. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4. Ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm. ).
6. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim
kwartale.
7. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawkiopłaty:
a) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji Klienta– 4,50 zł, max 6,93 zł brutto w tym23%
podatku VAT tj.: 1,29 zł
b) jedna strona kopii dokumentacji Klienta –0,69 zł brutto w tym 23% podatku VAT tj.:0,13zł
c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji Klienta na elektronicznym nośniku danych
– 6,93 zł brutto w tym 23% podatku VAT tj.: 1,29 zł.

§7 Promocje i płatności
1. Płatność za usługi będące w ofercie La Perla możliwa jest za pomocą gotówki, karty kredytowej lub
debetowej, Kartą prezentową La Perla lub e-Kartą prezentową La Perla, Voucherem oraz
przelewem.
2. Dopuszcza się płatność „kredyt hotel” w placówkach hotelowych po uprzednim podpisaniu przez
Klienta dokumentu potwierdzającego realizację zabiegu. Podpis Klienta nie jest wymagany w
przypadku o którym mowa § 4 ust. 12 niniejszegoRegulaminu.
3. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na koncie LaPerla.
4. Płatność za usługi znajdujące się w ofercie La Perla następuje przed przystąpieniem do
wykonania zabiegu.
5. W przypadku zabiegów z zakresu Chirurgii Plastycznej, zapisując się na zabieg,, Pacjent
zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 2 500,00 zł, stanowiący opłatę rezerwacyjną.
6. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lubFakturę.
7. La Perla zastrzega sobie prawo do uwzględnienia udzielonych Klientowi rabatów, zniżek, promocji,
voucherów oraz usług gratisowych wyłącznie w sytuacji, gdzie Klient podczas rezerwacji terminu
poinformował o swoim uprawnieniu oraz podał niezbędne dane do jego weryfikacji, w tym w
szczególności numer lub kodbonu.
8. Wszelkie rabaty, zniżki, promocje, vouchery, zabiegi gratisowe oraz inne uprawnienia i przywileje
podlegają odrębnym Regulaminom dostępnym na stronie internetowej www.klinikalaperla.pl.
9. Po zabiegach z zakresu Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej, w terminie 30 dni od dnia
wykonania usługi, Pacjentowi przysługuje bezpłatna konsultacja pozabiegowa. Po upływie w/w terminu,
konsultacja jest pełnopłatna, chyba że lekarz indywidualnie, w zaleceniach pozabiegowych, wyznaczył
inny termin konsultacji.

§8 Prawa i obowiązki Pacjenta
1. W czasie korzystania z usług będących w ofercie Perla Pacjent maprawo do:
a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel LaPerla,
b) zachowania w tajemnicy przez personel Kliniki La Perla danych Klienta dotyczących w szczególności
stanu zdrowia, przeprowadzanych zabiegów i ich przebiegu,
c) świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy
medycznej,
d) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po
uzyskaniu informacji o proponowanychmetodach;
2. Do obowiązków Klienta należy:
a) przestrzeganie Regulaminu wykonywania zabiegów w Klinice La Perla oraz pozostałych
Regulaminów dostępnych na www.klinikalaperla.pl ,
b) poszanowanie godności i uprzejmego traktowanie personelu Kliniki La Perla i innychKlientów
placówek,
c) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
d) posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikowaćtożsamość,
e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
f) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu na terenie placówek Kliniki La Perla
oraz zażywania innych substancji w wyniku których, mogłoby dojść do zagrożenia zdrowia lub
życia Klienta w związku z zabiegami, ryzyka jakichkolwiek powikłań podczas i po zabiegu,
g) przestrzeganie zaleceń personelu Kliniki La Perla
3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania usług w Klinice La Perla ma prawo do
złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Koordynatora danej placówki La Perla.

§9 Warunki odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
Klient może pisemnie odstąpić od umowy o świadczenie medyczne lub świadczenie usług bez
podawania przyczyn, w ciągu 14 dni od dnia jejzawarcia.
2. W przypadku świadczeń medycznych odstąpienie nie może nastąpić później, niż do rozpoczęcia
wykonania pierwszego zabiegu/usługi objętej umową, rozumianego jako wyznaczony termin
wykonania pierwszego świadczenia medycznego. W takim przypadku Klinika La Perla gwarantuje
zwrot uiszczonego wynagrodzenia. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 30 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Klinikę La Perla oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie medyczne
lub świadczenie usług przelewem bankowym na konto wskazane przez Pacjenta w oświadczeniu o
odstąpieniu lub gotówką w placówce Kliniki La Perla.

§10 Reklamacja
1. Dla celów dowodowych proponowaną formą reklamacji realizacji usług jest forma pisemna, listem
poleconym na adres La Perla Sp. z o.o. najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia
umowy.
2. Przedmioty przeznaczone do sprzedaży detalicznej nie podlegają zwrotowi. Towar uznany za wadliwy
może zostać zwrócony w ramach reklamacji złożonej na zasadach rękojmi, w nieprzekraczalnym
terminie 30 dni, liczonym od daty zakupu reklamowanego produktu.
3. Warunkiem koniecznym, do rozpatrzenia reklamacji, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego
produktu wraz z dowodem jego zakupu do Biura Zarządu La Perla Sp. z o.o. oraz opisem
reklamacji.
4. Reklamowane produkty można dostarczyć do Biura Zarządu La Perla Sp. z o.o., osobiście lub za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
6. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formiepisemnej.

§11 Dane osobowe
1. W celu prawidłowego wykonania przez La Perla Sp. z o.o., Klient będący Administratorem Danych
Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1) – dalej RODO powierza La
Perla Sp. z o.o. przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie
informatycznym La Perla Sp. z o.o. przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie
określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie ich
opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych,
jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz
sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 zpóźn.zm.)
3. La Perla Sp. z o.o. oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str.1.
4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych La Perla Sp. z o.o. na
podstawie art. 6 I 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str.1).

§12 Obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest La Perla Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.
Łowicka 21b lok 1, 02-502Warszawa.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki
obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona
odrębna zgoda.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacjimiędzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących
rodzaju realizowanej usługi.
6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony
jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
10. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej, w siedzibie Spółki oraz we wszystkich
Klinikach La Perla.

§13 Postanowienia końcowe
1. La Perla nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego
zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny La Perla przeciwwskazań do
poddania Klienta takiemu zabiegowi.
2. Niewykorzystanie zakupionego zabiegu lub pakietu zabiegów, zgodnie z terminem określonym w §2
niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do
wystąpienia jego posiadacza wobec La Perla z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
3. Każdy Klient przystępujący do zabiegu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie
wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich Klinikach La Perla oraz na stronie internetowej
www.klinikalaperla.pl.
5. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Kliniki La
Perla z jego winy.
6. La Perla nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta pozostawione przez niego poza wyznaczonym
miejscem do ich przechowywania w Klinice La Perla, jak również za rzeczy Klienta, w przypadku gdy z
uwagi na charakter i rodzaj udzielanej usługi przez Klinikę La Perla, nie wynika konieczność ich
przechowywania (np. walizki, torby z zakupami, biżuteria etc.)
7. Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie Kliniki La
Perla jest zabronione.
8. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie Kliniki La Perla, lub rażącego naruszenia
porządku czy przebiegu procesu udzielania świadczeń, personel ma prawo odmówić lub przerwać
świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji Klinika
La Perla ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania
opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu
utraconych korzyści.
9. La Perla zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem,
że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty.
Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej
www.klinikalaperla.pl.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.

 

 

Zadzwoń +48 784 066 278

X

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z promocjami?
Zapisz się do newslettera i odbierz 20% zniżki na pierwszy zabieg!